Shared Reports
Help Logout
7/24/24 1:56:11 PM
Filtros
I Exercicio (1 of 9)
Contenido de visualización
Como se financia?
Como se financia a universidade a nivel de capítulo (dereitos recoñecidos netos)
Capítulo
Cod capítulo cfCapítulo cfDereitos recoñecidos cf
3TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS15,481,020.54 €
4TRANSFERENCIAS CORRENTES146,734,138.76 €
5INGRESOS PATRIMONIAIS1,002,458.87 €
6ALLEAMENTO INVESTIMENTOS REAIS26,611.57 €
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL53,282,219.73 €
8VARIACIÓN ACTIVOS FINANCEIROS170,765.75 €
Total 216,697,215.22 €
E como se financia a universidade a nivel de artigo (dereitos recoñecidos netos)
Artigo
Cod capítulo cfCod artigo cfArtigo cfDereitos recoñecidos cf
331PREZOS PÚBLICOS13,656,364.88 €
32OUTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONS DE SERVIZOS687,994.34 €
33VENDA DE BENS7,009.07 €
38REINTEGROS DE OPERACIONS CORRENTES135,733.95 €
39OUTROS INGRESOS993,918.30 €
Total 15,481,020.54 €
440DA ADMINISTRACION DO ESTADO3,440,584.38 €
41DE ORGANISMOS AUTONOMOS6,829,590.74 €
44DE SOCIEDADES PUBLICAS E OUTROS ENTES PUBLICOS132,286.71 €
45DA COMUNIDADE AUTÓNOMA134,620,578.01 €
46DAS CORPORACIONS LOCAIS519,071.60 €
47DE EMPRESAS PRIVADAS681,406.44 €
48DE FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO254,231.28 €
49DO EXTERIOR256,389.60 €
Total 146,734,138.76 €
552XUROS DE DEPÓSITOS608,217.70 €
54RENTAS DE BENS INMOBLES89,471.56 €
55PRODUCTOS DE CONCESIONS178,800.24 €
59OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS125,969.37 €
Total 1,002,458.87 €
661DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS26,611.57 €
Total 26,611.57 €
770DA ADMINISTRACION DO ESTADO_cp12,148,239.61 €
71DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS_cp15,612,863.10 €
74DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS, FUNDACION E RESTO DE ENTES638,922.27 €
75DA COMUNIDADE AUTÓNOMA_cp9,621,317.51 €
76DE CORPORACIÓNS LOCAIS_cp24,668.87 €
77DE EMPRESAS PRIVADAS_cp6,499,588.51 €
78DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO_cp626,809.13 €
79DO EXTERIOR_cp8,109,810.73 €
Total 53,282,219.73 €
883REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO170,765.75 €
87REMANENTE DE TESOURERIA0.00 €
Total 170,765.75 €
Total  216,697,215.22 €