Shared Reports
Help Logout
2/26/24 6:33:22 PM
Filtros
I Exercicio (1 of 8)
Contenido de visualización
Como se financia?
Como se financia a universidade a nivel de capítulo (dereitos recoñecidos netos)
Capítulo
Cod capítulo cfCapítulo cfDereitos recoñecidos cf
3TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS17,999,757.73 €
4TRANSFERENCIAS CORRENTES143,921,427.41 €
5INGRESOS PATRIMONIAIS224,447.62 €
6ALLEAMENTO INVESTIMENTOS REAIS0.00 €
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL32,821,022.82 €
8VARIACIÓN ACTIVOS FINANCEIROS2,051,711.51 €
Total 197,018,367.09 €
E como se financia a universidade a nivel de artigo (dereitos recoñecidos netos)
Artigo
Cod capítulo cfCod artigo cfArtigo cfDereitos recoñecidos cf
331PREZOS PÚBLICOS15,678,123.59 €
32OUTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONS DE SERVIZOS878,089.62 €
33VENDA DE BENS4,959.78 €
38REINTEGROS DE OPERACIONS CORRENTES72,731.84 €
39OUTROS INGRESOS1,365,852.90 €
Total 17,999,757.73 €
440DA ADMINISTRACION DO ESTADO3,478,121.52 €
41DE ORGANISMOS AUTONOMOS6,212,211.82 €
44DE SOCIEDADES PUBLICAS E OUTROS ENTES PUBLICOS166,103.27 €
45DA COMUNIDADE AUTÓNOMA132,052,958.28 €
46DAS CORPORACIONS LOCAIS616,036.06 €
47DE EMPRESAS PRIVADAS712,500.00 €
48DE FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO325,299.10 €
49DO EXTERIOR358,197.36 €
Total 143,921,427.41 €
554RENTAS DE BENS INMOBLES74,979.22 €
55PRODUTOS DE CONCESIÓNS141,067.94 €
59OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS8,400.46 €
Total 224,447.62 €
661DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS0.00 €
Total 0.00 €
770DA ADMINISTRACION DO ESTADO_cp475,165.45 €
71DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS_cp7,852,317.22 €
74DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS, FUNDACIÓN E RESTO DE ENTES_cp135,148.34 €
75DA COMUNIDADE AUTÓNOMA_cp13,400,378.48 €
76DE CORPORACIÓNS LOCAIS_cp25,245.52 €
77DE EMPRESAS PRIVADAS_cp5,528,951.47 €
78DE FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO_cp610,494.12 €
79DO EXTERIOR_cp4,793,322.22 €
Total 32,821,022.82 €
883REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIOS FÓRA DO SECTOR PÚBLICO59,640.11 €
87REMANENTE DE TESOURERIA0.00 €
88OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS1,992,071.40 €
Total 2,051,711.51 €
Total  197,018,367.09 €